หน้าแรก » ร่วมงานกับเรา

Sister Flower แหล่งขายปลีก - ส่ง ดอกไม้ปลอม ดอกไม้ประดิษฐ์

ร่วมงานกับ Sister Flower

 

  • เปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงาน ตําแหน่งพนักงานขาย 10 ตําแหน่ง

รายละเอียดงาน
- พนักงานขายดอกไม้ปลอม
- แนะนําให้คําปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้า
- ดูแลให้บริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย
- จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- รักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเสมอๆ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานประจํา
- ทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

คุณสมบัติ
- ไม่จํากัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น Sheet , Microsoft Office
- มีความสุภาพ เอาใจใส่ดูแลลูกค้า
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
- มีใจรักงานบริการ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ปรับฐานเงินเดือนประจําปี
- เงินสนับสนุน ค่าอบรม หลักสูตร หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตัวเอง
- เงินเดือน ตามตกลง
** มีค่าคอมมิชชั่น **

ส่ง Email สมัครงานมาที่
sisterflowers.bkk@gmail.com หรือ โทร 082-469-5646 (คุณสุขใจ)


  • เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงาน ตําแหน่ง Creative Video Editor 1 ตําแหน่ง

รายละเอียดงาน

- จัดทำวิดีโอเกี่ยวกับดอกไม้ปลอมดอกไม้ประดิษฐ์ รายละเอียดงาน
- คิดและอัพเดต Content ต่าง ๆ ลง social media ให้ทันต่อกระแสปัจจุบัน
- ออกแบบและสร้างสรรค์ งานวีดีโอ สําหรับ social media
- ถ่ายภาพนิ่งเบื้องต้นและวีดีโอสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถตัดต่อวีดีโอนําเสนอได้อย่างน่าสนใจ
- วางแผนการทํางานได้ในระยะเวลาที่กําหนด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

คุณสมบัติ
- ไม่จํากัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อวีดีโอ และ ภาพนิ่ง
- มีความชํานาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ และความสามารถในการตัดต่อทํา Video Content
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิด Content เพื่อทําการโปรโมทสินค้า
- เข้าใจ Mood & Tone และดนตรีประกอบซีนเพื่อจัดทํา Content ต่าง ๆ ตามเป้าหมาย
** มีผลงานที่เคยทําส่งให้พิจารณาด้วย **

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ปรับฐานเงินเดือนประจําปี
- เงินสนับสนุน ค่าอบรม หลักสูตร หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตัวเอง
- เงินเดือน 20,000 – 25,000 บาท

ส่ง Email สมัครงานมาที่
sisterflowers.bkk@gmail.com หรือ โทร 082-469-5646 (คุณสุขใจ)


  • เปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําฟาร์มผักออร์แกนิค 1 ตําแหน่ง

รายละเอียดงาน
- วางแผนและควบคุมงานผลิตพืชผัก ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายได้
- ปลูกและดูแลพืช ผัก
- ปรับปรุงคุณภาพงานและสิ่งแวดล้อม
- จัดการงานฟาร์ม และพื้นที่โดยรอบ
- ดูแลการใช้งานเทคโนโลยีโรงเรือน ระบบให้นํ้าให้ปุ๋ย
- จัดเตรียมและผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานฟาร์ม และที่เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน มีความรู้ในด้านการปลูกผัก และการจัดการศัตรูพืชได้
- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ปรับฐานเงินเดือนประจําปี
- เงินสนับสนุน ค่าอบรม หลักสูตร หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตัวเอง
- เงินเดือน ตามตกลง
** มีค่าคอมมิชชั่น **

ส่ง Email สมัครงานมาที่
sisterflowers.bkk@gmail.com หรือ โทร 082-469-5646 (คุณสุขใจ)